نوشته‌ها

ویژگی و خصوصیات کودکان چپ دست

خصوصیات کودکان چپ دست را بدانید

/
خصوصیات کودکان چپ دست را شاید ندانید اما در این مطلب ما به ویژگی ه…
از کجا بفهمیم نوزاد چپ دست است یا راست دست و تشخیص چپ دست بودن نوزاد

از کجا بفهمیم نوزاد چپ دست است یا راست دست ؟

/
تشخیص چپ دست بودن نوزاد و اینکه از کجا بفهمیم نوزاد چپ دست اس…